МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:


                                            О Б Я В А

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:

1.      „Лекар - специализант по Акушерство и гинекология“ – 1 (една) длъжност в Отделение по Акушерство и гинекология;

 

2.      „Лекар - специализант по Урология“ – 1 (една) длъжност в Отделение по Урология;

 

3.      „Лекар - специализант по Ортопедия и травматология“ – 2 (две) длъжности в Отделение по Ортопедия и травматология;

 

4.      „Лекар - специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 (две) длъжности в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

 

5.      „Лекар - специализант по Педиатрия“ – 2 (две) длъжности в Отделение по Педиатрия;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 30.10.2023 г. до 29.11.2023 г., като подадат в отдел „Кадри“ на  МБАЛ “Хигия“ АД, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписва: „Конкурс за избор на лекар - специализант по ……“ (изписва се съответната специалност), следните документи:

1.      Заявление за кандидатстване свободен текст.

2.      Копие от документ за самоличност.

3.      Автобиография.

4.      Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.

5.      Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.

6.      Мотивационно писмо.

7.      Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Досегашен опит в областта ще се разглежда като предимство.

 

Конкурса се провежда на 2 етапа:

 

1.  Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на  МБАЛ „Хигия“ АД.

2.      Втори етап – събеседване с кандидатите.

 

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.